کد خبر: 5512    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی چهره گشا با عنوان: «استفاده از مایعات یونی [HSO4][H-NMP] و [HPAA] به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو [2,3-C] پیرازول و H4- کرومن ها» 
کد خبر: 5510    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای نوید منصوری با عنوان: «سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2 ، '2 - بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2- آریل - 5 - متیل - 2 ، 3 - دی هیدرو - H 3 - 1 - پیرازولون و 3 ، 4 - دی هیدرو پیرانو - [c] - کرومن» 
کد خبر: 5509    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا فربدمهر با عنوان: «استفاده از اکسید آهن عامل دار شده با گروه های سولفونه شده به عنوان نانو کاتالیست های هتروژن در سنتز هتروسیکل هایی از جمله بنزایمیدازول ها و 2،3 - دی هیدروکینازولین - (1H) 4 - اون ها» 
کد خبر: 5479    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم طیبه خانعلی پور با عنوان: «سنتز چندجزئی زانتن دی اون ها با استفاده از کاتالیزورهای نقره کلراید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها» 
کد خبر: 5477    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سوگند رودباران با عنوان: «سنتز مشتقات بنزو پیرانوپیریمیدین ها و پیرانو پیرازول ها با استفاده از نانوتری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» 
کد خبر: 5476    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم الهه قیصر کریملو با عنوان: «سنتز مشتقاتH  1-پیرازلو[1،2-b] فتالازین- 5، 10- دای اون ها و سنتز مشتقات تترا هیدرو بنزو [b] پیران ها با استفاده از کاتالیزور نانو تری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» 
کد خبر: 5464    1395/06/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم زهرا توحیدی نافع با عنوان: «سنتز پورفیرین ها و متالوپورفیرین ها، بررسی نظری ژرمیلن های استخلاف دار» 
کد خبر: 5403    1395/06/15
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهتاب معینی مهر با عنوان: «سنتز چند جزئی زانتن دیون ها با استفاده از کاتالیزورهای زیرکونیم تترا کلراید و آمونیوم متا وانادات و مطالعات تئوری آن ها » 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند